BOSNIA AND HERZEGOVINA CITIZENS – SAUDI Kingdom of Saudi Arabia Official Visa Online – Saudi Visa Online Application – Zvanični centar za prijavu u SAUDIJSKOJ Arabiji

Posted on April 4, 2024
CategoryBusiness
Rating
0.0
BOSNIA AND HERZEGOVINA CITIZENS - SAUDI Kingdom of Saudi Arabia Official Visa Online - Saudi Visa Online Application - Zvanični centar za prijavu u SAUDIJSKOJ Arabiji

Phone :

+387 33 276-031

Email :

[email protected]

Website :

https://www.saudi-visa.org/bs/visa/

 

 

Description :

eVisa za Saudijsku Arabiju je nova vrsta odobrenja elektronske vize koja je najjednostavniji način za ulazak u Kraljevinu Saudijsku Arabiju. eVisa za Saudijsku Arabiju je elektronska viza koja omogućava stanovnicima pedesetak zemalja da obavljaju umru, posao, odmor, razgledanje, putovanja i istražuju Saudijsku Arabiju. To je najbrži, najlakši, najjednostavniji i najjednostavniji način za dobijanje vize za posjetu Saudijskoj Arabiji. U osnovi sve što trebate učiniti je da popunite vrlo kratku aplikaciju za vizu za Saudijsku Arabiju na web stranici i primite svoju eVisa za Saudijsku Arabiju putem e-pošte u roku od 24-48 sati. Visitor ili Business eVisa za Saudijsku Arabiju odobrila je Vlada Saudijske Arabije 2019. kako bi se olakšala posjeta Kraljevini Saudijskoj Arabiji razvijenim zemljama. Starije metode saudijske vize se ne preporučuju, kao što je posjeta ambasadi ili stavljanje fizičkog pečata na pasoš. Internetska viza za Saudijsku Arabiju je druga vrsta vize za vašu udobnost. Morate samo da popunite formular na mreži i otpremite svoju fotografiju lica. Također, ova vrsta elektronske vize za Saudijsku Arabiju vrijedi za više ulazaka do 90 dana po posjeti. eVisa važi godinu dana. To znači da možete više puta ući u Saudijsku Arabiju. Ova elektronska viza ili eVisa za Saudijsku Arabiju dozvoljava boravak od 90 dana sa svakim ulaskom u zemlju. Saudijska viza online važi godinu dana od datuma izdavanja. Ljudima koji se prijave za elektronsku online vizu za Saudijsku Arabiju daju se i ugovori o obaveznom osiguranju koji je također povezan sa eVizom, što je neophodan preduvjet za putovanje u Kraljevinu Saudijsku Arabiju. Posjetilac Saudijske Arabije može koristiti svoju Saudijsku eVisa za ulazak u Saudijsku Arabiju kroz bilo koju od njenih morskih luka, zračnih terminala i nekih kopnenih luka, drugim riječima, Saudijska eVisa Online vrijedi za zračne, vodene i kopnene metode transporta. Putnička eVisa vam dozvoljava da učestvujete u aktivnostima vezanim za turističku industriju kao što su zabava, odmor, upoznavanje prijatelja, poslovni sastanci, zapošljavanje, kupovina, trgovina, prodaja, kupovina imovine, susreti sa porodicom i posjetama članova porodice i Umra. Sljedećim zemljama je dozvoljeno da apliciraju za Saudijsku vizu online, Maldivi, Slovačka, Ukrajina, Grčka, Kanada, Portugal, Australija, Kazahstan, Irska, Litvanija, Hrvatska, Tadžikistan, Sjedinjene Američke Države, Koreja, Južna, Malta, Panama, Kipar, Island, Novi Zeland, Japan, Crna Gora, Sejšeli, Španija, Uzbekistan, Mađarska, Ruska Federacija, Njemačka, Slovenija, Norveška, Italija, Holandija, San Marino, Azerbejdžan, Bugarska, Albanija, Malezija, Saint Kitts i Nevis, Estonija, Švicarska, Monako, Ujedinjeno Kraljevstvo, Belgija, Singapur, Češka Republika, Finska, Luksemburg, Andora, Letonija, Poljska, Brunej, Austrija, Turska, Francuska, Gruzija, Kirgistan, Švedska, Danska, Rumunija, Južna Afrika, Lihtenštajn, Tajland i Mauricijus. Saudi Arabia eVisa is a new type of Electronic Visa approval that is the simplest way to gain entry into the Kingdom of Saudi Arabia. eVisa for Saudi Arabia is an electronic visa which permits residents of around fifty countries to do Umrah, Business, Vacation, Sightseeing,  Travel, and explore Saudi Arabia. It is the fastest, easiest, simplest and the most straightforward method for getting Visa approval to visit Saudi Arabia. Basically all you need to do is to fill out a very short Saudi Visa Application Online on the website and receive your  Saudi Arabia eVisa by email within 24-48 hours. The Visitor  or Business eVisa for Saudi Arabia was endorsed by the Saudi Arabia Government in 2019 to make it easy for the developed countries to visit the Kingdom of Saudi Arabia. Older methods of Saudi Visa are not recommended, such as visiting embassy or getting physical stamp on your passport. The Saudi Arabia online visa is a different type of Visa for your convenience. You have to just fill a form online and upload your face photo. Also, this type of electronic Visa for Saudi Arabia is valid for multiple entries of up to 90 days per visit. The eVisa is valid for one year. This implies you can enter more than once into Saudi Arabia.  This electronic Visa or eVisa for Saudi Arabia permits a stay of 90 days with every entry to the country. The Saudi Visa Online is valid for one year from the date of issue. The people who apply for the Saudi Arabia electronic online visa are also given a Compulsory Insurance agreement whic is also connected to the eVisa, which is a necessary prerequisite to make a trip to the Kingdom of Saudi Arabia. The Visitor to Saudi Arabia can utilize their Saudi eVisa to enter Saudi Arabia through any of its seaports, air terminals, and some land ports, in other words the Saudi eVisa Online is valid for Air, Water and Land methods of transport. The traveler eVisa permits you to take part in the travel industry related exercises like amusement, holidays, meeting friends, business meeting, recruitment, purchase, trade, sale, buying property, meeting family and family members visits, and Umrah. The following countries are allowed to apply Saudi Visa Online , Maldives, Slovakia, Ukraine, Greece, Canada, Portugal, Australia, Kazakhstan, Ireland, Lithuania, Croatia, Tajikistan, United States, Korea, South, Malta, Panama, Cyprus, Iceland, New Zealand, Japan, Montenegro, Seychelles, Spain, Uzbekistan, Hungary, Russian Federation, Germany, Slovenia, Norway, Italy, Netherlands, San Marino, Azerbaijan, Bulgaria, Albania, Malaysia, Saint Kitts and Nevis, Estonia, Switzerland, Monaco, United Kingdom, Belgium, Singapore, Czech Republic, Finland, Luxembourg, Andorra, Latvia, Poland, Brunei, Austria, Turkey, France, Georgia, Kyrgyzstan, Sweden, Denmark, Romania, South Africa, Liechtenstein, Thailand, and Mauritius.

Keywords :

saudijska viza, viza saudijska, saudijska viza, saudijska turistička viza, saudijska poslovna viza, poslovna viza za saudijsku arabiju, hitna saudijska viza, prioritetna saudijska viza, pomorska viza za saudijsku, saudijska arabija eviza, saudijska viza za državljane andore, saudijska viza za australski državljani , saudijska viza za državljane austrije , saudijska viza za državljane belgije , saudijska viza za državljane bruneja darussalam , saudijska viza za bugarske državljane , saudijska viza za državljane kanade , saudijska viza za državljane kine , saudijska viza za državljane hrvatske češke , saudijska viza državljani republike, saudijska viza za državljane danske, saudijska viza za državljane estonije, saudijska viza za državljane finske, saudijska viza za državljane francuske, saudijska viza za državljane nemačke, saudijska viza za državljane grčke, saudijska viza za državljane mađarske, saudijska viza za državljane islanda , saudijska viza za državljane irske , saudijska viza za državljane italije , saudijska viza za državljane japana , saudijska viza za državljane kazahstana , saudijska viza za državljane latvije , saudijska viza za državljane lihtenštajna , saudijska viza za državljane litvanije , saudijska viza za državljane luksemburga , saudijska Arabija viza za državljane makaa , saudijska viza za državljane malezije , saudijska viza za državljane malte , saudijska viza za državljane monaka , saudijska viza za državljane crne gore , saudijska viza za državljane holandije , saudijska viza za državljane novog zelanda , saudijska viza za državljane norveške saudijska viza za državljane Poljske , saudijska viza za državljane portugala , saudijska viza za državljane republike kipar , saudijska viza za državljane rumunije , saudijska viza za državljane ruske federacije , saudijska viza za državljane san marina , saudijska viza za državljane singapura , saudijska viza za državljane slovačke , saudijska viza za državljane slovenije , saudijska viza za državljane južne koreje , saudijska viza za državljane španije , saudijska viza za državljane svedske , saudijska viza za državljane švajcarske , saudijska viza za državljane tajvana , saudijska viza za državljane ukrajine , saudijska viza za državljane ujedinjenog kraljevstva , saudijska viza za Sjedinjene Američke Države  saudi visa, evisa saudi, saudi arabia visa, saudi tourist visa, saudi business visa, business visa for saudi arabia, urgent saudi visa, priority saudi visa, marine visa for saudi, saudi arabia evisa,  saudi visa for andorra citizens ,  saudi visa for australia citizens ,  saudi visa for austria citizens ,  saudi visa for belgium citizens ,  saudi visa for brunei darussalam citizens ,  saudi visa for bulgaria citizens ,  saudi visa for canada citizens ,  saudi visa for china citizens ,  saudi visa for croatia citizens ,  saudi visa for czech republic citizens ,  saudi visa for denmark citizens ,  saudi visa for estonia citizens ,  saudi visa for finland citizens ,  saudi visa for france citizens ,  saudi visa for germany citizens ,  saudi visa for greece citizens ,  saudi visa for hungary citizens ,  saudi visa for iceland citizens ,  saudi visa for ireland citizens ,  saudi visa for italy citizens ,  saudi visa for japan citizens ,  saudi visa for kazakhstan citizens ,  saudi visa for latvia citizens ,  saudi visa for liechtenstein citizens ,  saudi visa for lithuania citizens ,  saudi visa for luxembourg citizens ,  saudi visa for macau citizens ,  saudi visa for malaysia citizens ,  saudi visa for malta citizens ,  saudi visa for monaco citizens ,  saudi visa for montenegro citizens ,  saudi visa for netherlands citizens ,  saudi visa for new zealand citizens ,  saudi visa for norway citizens ,  saudi visa for poland citizens ,  saudi visa for portugal citizens ,  saudi visa for republic of cyprus citizens ,  saudi visa for romania citizens ,  saudi visa for russian federation citizens ,  saudi visa for san marino citizens ,  saudi visa for singapore citizens ,  saudi visa for slovakia citizens ,  saudi visa for slovenia citizens ,  saudi visa for south korea citizens ,  saudi visa for spain citizens ,  saudi visa for sweden citizens ,  saudi visa for switzerland citizens ,  saudi visa for taiwan citizens ,  saudi visa for ukraine citizens ,  saudi visa for united kingdom citizens ,  saudi visa for united states

Category :

Electronic Visa

Business Hours :

24/7/365

 

 

    Write a Review

    Click to rate

    Claim This Listing

    Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.